CPC Central Military Commission


Chairman
Xi JinpingXi Jinping
Vice Chairmen
Zhang YouxiaHe Weidong
Members of CPC Central Military Commission

PRC Central Military Commission


Chairman
Xi JinpingXi Jinping
Vice Chairmen
Xu QiliangZhang Youxia
Members of PRC Central Military Commission